kondor architects

C.S.Ő. Építésziroda Kft.

a telken jelenleg külön épületben található a település központi konyhája, mely jelenlegi adagszáma és éttermének befogadó képessége alapján kicsi. Az
időskorúak otthonának új épületszárnyában alakítanánk ki az új 500 adagos főzőkonyhát, és a hozzá tartozó 140 főre méretezett étkezőt, melyet három
oldalról közelítünk meg. Egyik oldalról, a település barokk kastélyának kertje felől érkeznének a diákok anélkül, hogy az időskorúak mindennapos életét
megzavarnák. Másik oldalról, az otthon belső magja felől érkeznének az otthon lakói, ill. a környék idősebb korú lakói akik éthordóban szállítják el a
napi ebédjüket. A harmadik oldalról, a gazdasági bejárat felől azok érkeznek akik gépjárművel, szállítóedényben viszik az ételt a mecseknádasdi ill. az
óbányai óvodákba. Ezek nem étkeznek csak szállítják az ételt. A két étkezőszárny (diákok és nyugdíjasok) tulajdonképpen egy nagy étkező térben van
melynek elválasztását, egy mobilfal szerkezettel oldottuk meg. Így nagyobb rendezvény esetén a két tér egymásba nyitható és bármelyik bejárat felől
elhatárolható. Az épület főzőkonyhája az alagsori szinten található a gazdasági feltöltéssel, és a hozzá tartozó szociális blokkal együtt.

A tervezett megvalósításnál három szakaszt iktattunk be, melyek lehetőséget adnak a szakaszok összevonásával ill. szétválasztásával egy összevont
fejlesztés létrehozására ill. a fejlesztés egy szakaszának létrehozására egy már tervezett jövőbeni fejlesztés tükrében.

Az építészeti kialakításnál a telek méreteiből, a közvetlen környezetből, a meglévő épületek adottságaiból, és a funkcióból adódó lehetőségeken túl,
meghatározó szerepe volt Mecseknádasd településképének, településszerkezetének is. Mecseknádasd egy tipikus sváb település, a főutcára merőleges
szalagos telekkiosztással. A lakóházak viszonylag keskeny oromzatos bütüt mutatnak a falu főutcája felé, míg a telkek visszavontabb részében, a telek
hossztengelyére merőleges irányú nagyobb tömegű gazdasági épületek helyezkednek el. A falu vezetésének köszönhetően jelentős fejlődés figyelhető meg a
település társadalmi életében, infrastrukturális felépítésében. A településen található barokk kastély környezete folyamatosan újul meg, és ad helyet a
lakosságot kiszolgáló központi funkcióknak. Így a két tannyelvű általános iskolának a hozzá tartozó sportcsarnokkal, a volt barokk magtárba betelepített
kulturális intézménynek, a régi mesterségek felidézésének, gyakorlásának és kitanulásának helyet adó „mesterségek házá” -nak, a szálló funkcióval
kiegészülő étteremnek és vegyesboltnak, és a kastélykertben működő rendezvény ill. szabadidős térnek. Ugyanezen terekhez tartozik a régi kertészlak,
mely az előző évtizedben még iskolaként, ma pedig időskorúak otthonaként működik. Jelen építészeti megbízás ezen nyugdíjas otthon funkció bővítéséről
szól. A telken jelenleg meglévő épületek közül a nyugdíjas otthon a hagyományos beépítési móddal megegyezően, az utca vonalára merőleges hossztengellyel
helyezkedik el, míg a központi konyha és étkezde az utca vonalában, az utcával párhuzamos hossztengellyel rendelkezik. Az új beépítés kiemelkedő
épülettestjei így ezekhez a tengelyekhez igazodva alkotják a majdani teljes mértékben kibővített otthon épületének keretes szerkezetét. Az új
épületszárnyak tulajdonképpen három részből állnak. A lakófunkciót magába foglaló épületszárnyak keskeny de magas tömegei kisebb nagyobb
megszakításokkal alkotják az épületegyüttes kereteit. Így alakul ki az utcafrontról visszahúzott, beforduló hátsószárny, és a jelenlegi konyhaépülethez
vizuális kapcsolatot teremtő, 2. fejlesztési ütemhez tartozó oldalszárny. Ezen szárnyak hosszirányú méretei meglehetősen nagyok, így tömegüket egy - egy
osztással megtörtük, a csatlakozó sarkon pedig légrést iktattunk be. A csoportos funkciók (fogadó –előtér, étkezde, nyugdíjas klub, külső fedett
kerengő) elhelyezésére egy vizuális értelemben vett kétszintes udvart képzeltünk el. Az ilyen módon megfogalmazott téralakítás nem eredményez egy a
faluképbe nehezen illeszthető, funkciójának súlyához mérten nagy tömeget, hanem mint az otthon magasabb épülettömegei közötti tereket kitöltő, teraszos
zöldtető mutatkozik. Így nemcsak a védett falukép marad sértetlenül, de az otthon lakói is kellemesebb környezetet kapnak élettérül. Az étkezde barokk
park felőli oldalának építészeti kialakítása részben kiemeli, és méltó képen érzékelteti az épület ezen oldali bejáratát és az alatta elhelyezett
funkciókat, részben pedig összekötő elemként a régi és új szárny között, jól látható, karakteres választékot képez a különböző építészeti korok formai
megnyilatkozásai között.
A meglévő épület egyes helyiségeinek funkcióváltásából, ill. az új épületszárnnyal való csatlakozásból eredő építészeti változtatások szintén feladatunk
részét képezték. Így alakítottunk ki az épület hajlatában a felszabaduló ebédlő funkció egy részéből mesterséges szellőztetéssel is ellátott dohányzó
helyiséget. A melegítő konyha helyett csak egy teakonyha lesz az épületkomplexum ezen részében. Az irodafunkció és a külsősök fürdőztetésére alkalmas
zuhanyzó az új épületszárnyban talált helyet. A nővérszobának saját vizesblokkot alakítottunk ki. Az irodából betegszoba lett szintén saját
vizesblokkal. A csatlakozás végett megszűnő ablakokat vagy áthelyeztük, vagy tetőablakkal, felülvilágítóval (lépcsőháznál) helyettesítettük. Kiépítésre
kerül mindkét épületszárnyban a tűzjelző berendezés, valamint az épületkomplexumban 3 helyen (1 db a régi, 2 db az új épületszárnyban) tűzcsapokat
helyezünk el minden szinten úgy, hogy a legfelsőben órával visszaigazolhatóan min. 2 bar nyomás legyen. Az alagsorban a lépcső alatt alakítottunk ki egy
vasaló és teregető helyiséget, valamint a mosószobában leválasztottunk egy tisztítószer tárolót.
Az épületben felhasznált anyagok és szerkezetek, ill. a terek méretei és egymáshoz igazodó funkcionális rendjük mind a szakhatósági egyeztetéseken mind
a megrendelői oldalon megfelelőnek bizonyult. A szakmai tervtanács pedig támogatta Mecseknádasd építészeti fejlődésének ezen irányvonalát.

Tervezők: 
  • гастроэнтерология в Ассуте
  • гепатология в Ассуте
  • гематология в Ассуте
  • гинекология в Ассуте
  • гинекологическая хирургия в Ассуте
  • искусственное оплодотворение в Ассуте
  • кардиология в Ассуте
  • кардиохирургия в Ассуте
  • нейрохирургия в Ассуте
  • онкология в Ассуте