kondor architects

C.S.Ő. Építésziroda Kft.

Az Orfűi Malommúzeum 1970-ben jött létre. A múzeum az őrlés technológiájának fejlődéstörténetét mutatja be az őskortól napjainkig. Ennek keretében - a kézi őrlőköveken felül - kétféle malomtípust ismerhetnek meg a látogatók. Az idősebb a Mekényesről áttelepített járgányos szárazmalom az olajpréssel, a másik az eredeti helyén álló vízimalom, az egykori Nicsinger-malom.

A közel kétszáz éves szárazmalom ma már csak mozdulatlanul állva idézi fel az elmúlt idők őrlési technológiáját. Ha azonban megpillantja a szárazmalom óriási, egykoron lóval hajtott járgánykerekét, nem lesz nehéz elképzelni működés közben is e hatalmas szerkezetet.
Ugyanebben a malomban, 1946-ig működött egy népi olajütő is, amelynek az egyenként közel másfél tonnás tölgyfagerendái ma is valósághűen szemléltetik az olaj sajtolásának folyamatát. A vízimalom ma üzemszerűen működik. A malom berendezéseinek felújítása 1994-ben kezdődött. 2001-ben fejeződött be a vizesárok és a vízikerék helyreállítása. Ettől a pillanattól kezdve a vízi energiát, a hajdanvolt időkhöz hasonlóan az őrlés szolgálatába állították.

A múzeum és valamennyi fejlesztésünk célja nem csupán az, hogy a malmokat, mint ipartörténeti emlékeket mutassa be, hanem otthont biztosít emellett a malomiparhoz kapcsolódó egyéb kultúrtörténeti értékeknek is. Programjai által a malomudvar közösségi térként is szolgálja a vendégek szellemi gyarapodását, kellemes és tartalmas időtöltést biztosítva számukra. A malmok, bár műszaki létesítmények voltak, fontos társadalmi szerepet is betöltöttek. A kenyér és istenség fogalma szorosan összefonódott az erkölcsi felfogásban, és emiatt különös tisztelet fordult a malmok, mint a kenyér előkészítésének helye, egyszersmind az élet forrása felé.

Az Orfűi Malommúzeum jelenleg egy öt épületből álló épületegyüttes, amely egy vízi malommal, hozzá tartozó molnárházzal, egy szárazmalommal, egy kemencés házzal és egy fafaragó műhelyként hasznosított istállóval rendelkezik. A vízimalmot vízfőforrásból kiinduló patakról leágaztatott malomárok működteti, melynek zúgóárka keletről kerüli meg a malomépületet. Az épületek részben láperdős területen fekszenek, melyet egy 2011-ben elkészült aszfaltos út szel ketté. Az úttól délre lápos-erdős terület található. míg az úttól északra fekvő terület, annak elkészülte után kiszáradt, már nem tekinthető lápos területnek.
III. Tervezett kialakítás

1. Tervezési program

A Malommúzeum fejlesztésének meghatározó eleme egyrészt az idelátogató turisták fogadásának, és a turisztikai élménynek fejlesztése, másrészt a meglévő malmokhoz csatlakozó szakmai élménynek bővítése. A tervezési feladatnak két meghatározó eleme a komplex múzeum együtteshez tartozó új fogadóépület és a szintén újonnan létesítendő papírmalom és grafikai műhely épülete. Az új papírmalom épülete lehetőséget biztosít a látogatók számára, hogy megismerkedhessenek az egykori és a jelenkori papírkészítési, feldolgozási technikákkal.
A jelenleg meglévő gabonaőrlő, vízimalom, a szárazmalom, valamint az olajsajtoló szárazmalom mellett most lehetségessé válik a vízikerék meghajtással működő kallómalom működésének megtapasztalására. A múlt malomtechnológiai rendszereinek megismerése mellett pedig helyet biztosítunk egy modern grafikai műhely működésének bemutatására és használatára is. A megrendelő elvárása szerint a tervezett malomépületben egymástól elkülönülten, de az átjárhatóság lehetőségének biztosításával kell működnie a következő négy funkciónak:

- Kalló malom tere benne a papírkészítő műhely bemutatására készítendő malomszerkezettel és műhelyinstallációval
- Grafikai műhely a különböző papírkészítmények grafikai, - litográfiai és egyéb művészeti felhasználásának bemutatására és gyakorlására
- Kiállítótér / papírtörténeti kiállítás
- Üzemeltetés helyiségei

2. Építészeti kialakítás:

Az építészeti koncepció megalkotása során úgy próbáltuk elhelyezni az új malomépület tömegét a múzeum épületegyüttesének kompozíciójában, hogy egyrészt optimális kapcsolata legyen a meglévő malomárok és a szintén meglévő zúgóárok tengelyeivel, másrészt a XIX. század eleji jellegzetes malomépítészeti tömegformálás eszközeit felhasználva a tömeget természetes környezetében értelmezhessük. A felnyíló téren megmutatkozó oromzatos bütüfal kimagasló homloka és a hosszoldalra simuló vízkerék szimbolikus logóként határozza meg önmaga identitását, miközben befogadó környezetében szinte fel sem tűnik erős, markáns tömege. Az épületet két oldalról megkerülő fa híd és terasz egyszerre tanösvényként is működik. Miközben a látogató célja felé közelít, akarva akaratlan részesévé válik a láperdő természeti csodájának, a mindig megújuló istentől eredeztetett flórának és faunának.
A malomkerékre irányított víz a felső malomárokból egy irányító zsilip beiktatásával érkezik, majd a szerkezet meghajtása után a kimélyített zúgóárok oldalszárnyaként kialakított kerékárokba hullik alá. Ezen pallóvezetéken keresztül „kapja” a papírkészítő műhely bemutató tere a technológiai vizet is „bemutató” jelleggel.
Az épület kívülről körbe fehér meszelt homlokzattal bír, melyet csak az északi oldal mecseki kőből rakott fala szakít meg. Ennek célja a víztől való védelem a kerék felőli oldalon. Az épület nyílászáróit a meglévő malmok nyílászáróinak arányaiból méreteztük. Az épület fedését fazsindelyesre terveztük, mely fedésmód Baranyában a XVIII. század végén XIX. század elején még meglehetősen elterjedt volt.
Az épület belső térelosztása egy vízszintes tagolódást mutat. Az alsó szinten a kallómalom és a papírkészítő műhely helyiségei találhatóak egy összevont térben. Az emeleten a grafikai műhely terei találhatóak, míg a legfelső tetőtéri szint a kiállító és workshop térnek, valamint az üzemeltetés helyiségeinek nyújt helyet.
Az épületszerkezetek szintén a hagyományos építészeti szerkezetek mintájára készültek, bár nem látható felületeiken így például a falaknál a nagyméretű tömör téglát már soklyukú vázkerámia téglára és hőszigetelésre cseréltük. A födémek sűrűgerendás pórfödém, ill. felülborított gerendafödém, melyeket a tartószerkezeti fesztáv középső tengelyében mestergerenda támaszt alá. A fedélszék hagyományos fakötésekkel készített függesztő műves kialakítású.

3. Kiállítási koncepció:

A kiállítás célja a rendelkezésre álló mintegy 50 m2-nyi, tetőtéri kiállító térben interaktív módon bemutatni az egyetemes, valamint a magyar – ezen belül a Baranya vármegyei – papír –és vízjeltörténet, lényeges szakaszait, papírmalmait, papírkészítőit, eseményeit, eszközeit, alapanyagait, technológiáit, dokumentumait, eredeti –és rekonstruált papír –és vízjelemlékeit. A kiállítás koncepcióját Pelbárt Jenő kurátor készítette el.
4. Környezetalakítás:

A Malommúzeum fejlesztésével összhangban megszüntettük a malmok közvetlen közelében jelenleg működő parkolást, mely mind balesetveszélyessége, mind vizuális romboló erejéből adódóan káros volt a működésre. A bejárati épület előtti útszakasz kiszélesítésével egy új többfunkciós parkoló – rendezvényteret hoztunk létre, melynek segítségével a malommúzeum területén nem mutatkoznak személygépjárművek, és nem veszélyeztetik a gyalogos közlekedést sem. A múzeum peremén végighaladó települési út forgalmát korlátoztuk és lassítottuk. A turista buszok szintén a múzeum területén kívül parkolnak.

A jelenleg még tanúoszlopként megmaradt két villanykandeláber és a rajtuk futó légvezeték a fejlesztés során le lesz cserélve, a kábelezés pedig föld alá kerül.

A múzeum területén jelenleg nincs szennyvízelvezető közmű, mely hiányosságot a projekten belül pótolni kívánjuk.
5. Ökosétány:

A tervezett projekt 2. ütemében egy faszerkezetű ökosétány – tanösvényt kívánunk megvalósítani a láperdő peremén, a patakmeder mentén, mely hozzásegíti az ideérkező turistákat a lápvilág természetes flórájának és faunájának megismeréséhez. A sétány földbe levert fa oszlopokra ültetett gerendákra fektetett pallósorból áll, mely ca.: 30-40 cm-rel lebeg a föld, -ill. vízfelszín fölé. Egyik oldalán fa korlát, másik oldalán kerékvető helyezkedik el. Használata akadálymentesen kialakított.

  • гастроэнтерология в Ассуте
  • гепатология в Ассуте
  • гематология в Ассуте
  • гинекология в Ассуте
  • гинекологическая хирургия в Ассуте
  • искусственное оплодотворение в Ассуте
  • кардиология в Ассуте
  • кардиохирургия в Ассуте
  • нейрохирургия в Ассуте
  • онкология в Ассуте